Van essentieel belang

Sonderingen en verder onderzoek van de grond en haar mechanische hoedanigheden worden verwerkt tot een geotechnisch advies. Dat advies is van essentieel belang voor de constructeur die, tot in detail op de hoogte van het bouw- of kunstwerk dat moet worden gerealiseerd, de belastingen kan berekenen en dus ook het vereiste paaldraagvermogen.
Geotechnisch funderingsadvies

Geotechnisch funderingsadvies (3)

Van essentieel belang

Sonderingen en verder onderzoek van de grond en haar mechanische hoedanigheden worden verwerkt tot een geotechnisch advies. Dat advies is van essentieel belang voor de constructeur die, tot in detail op de hoogte van het bouw- of kunstwerk dat moet worden gerealiseerd, de belastingen kan berekenen en dus ook het vereiste paaldraagvermogen.

Geotechnische categorieën

Minimumeisen ten aanzien van de kwaliteit van het grondonderzoek voor de berekeningen en de uitvoering zijn gerelateerd aan de moeilijkheidsgraad van "het geotechnisch probleem". Om die moeilijkheidsgraad of misschien beter: de gecompliceerdheid te kunnen vaststellen, moeten de volgende aspecten worden bekeken:

1. het type en de afmetingen van de constructie met eventueel aanvullende eisen voor wat betreft veiligheid en bruikbaarheid
2. de grondgesteldheid en de grondwaterstand
3. de invloeden van de omgeving zoals hydrologische en hydraulische omstandigheden, gronddalingen, verkeer, aardbevingen en/of de opslag van gevaarlijke stoffen
4. invloed uitvoeringswerkzaamheden op fundering en gebouwconstructie van belendende percelen en/of kunstwerken.

De plaatsing van een project in een geotechnische categorie moet logischerwijs voorafgaand aan het grondonderzoek geschieden. Na het grondonderzoek en tijdens de uitvoering van het bouw- of kunstwerk moet de keuze zijn getoetst.

Vastleggen geotechnologische gegevens

Officieel spreekt men van het vastleggen van geotechnische gegevens. Een dergelijk verslag of rapport moet uit de volgende hoofdstukken bestaan:
• presentatie van alle geotechnische gegevens;
• alle terreingegevens die verder van belang kunnen zijn;
• een evaluatie van de geotechnische gegevens van de grond in samenhang met de geotechnische constructie;
• conclusies en aanbevelingen.

Veelomvattend

Op zichzelf is de presentatie van de geotechnische gegevens veelomvattend:
• het doel en de hoedanigheid van het geotechnisch onderzoek behoren te worden vermeld;
• de locatie, de afmetingen en de geometrie van het terrein;
• de keuze van de geotechnische categorie en de motivering ervan;
• verwachte belastingen, constructiematerialen en dergelijke;
• datums van het terrein- en laboratoriumwerk;
• ten behoeve van het onderzoek gebruikte materieel;
• de namen van het gespecialiseerde personeel dat verantwoordelijk was voor het veldwerk;

• rapportage op basis van visuele waarneming van grondmonsters en de behandeling van die monsters bij opslag en vervoer naar het laboratorium;
• een zogenoemde terreinverkenning van het gebied met aandacht voor het grondwater, geologische breuken, wanden van afgravingen, winplaatsen van stenen, zones waar stabiliteitsverlies kan optreden zoals bij hellingen en onderwatertaluds, problemen die men ontmoet bij ontgravingen et cetera;
• de geologie van de bouwplaats;
• plaatselijke ervaring als het gaat om het gedrag van nabijgelegen constructies;
• informatie over aardbevingen in het gebied;
• gegevens over het grondwaterniveau en fluctuaties daarvan in boorgaten tijdens de uitvoering van het veldwerk, idem in peilbuizen en water spanningsmeters na het veldwerk;
• boorprotocollen met beschrijving van de formaties in de grond, gebaseerd op veldbeschrijvingen en op de resultaten van laboratoriumproeven;
• een compilatie van veldwaarnemingen en laboratoriumproeven als bijlage.

Degelijk rapport

Het funderingsadvies is een degelijk rapport, dat door een geotechnicus moet worden voorzien van een evaluatie van zowel het veld- als het laboratoriumwerk. Daarbij gaat het vooral om de essentie en om de nauwkeurigheid. Irrelevante, onvoldoende of onnauwkeurige waarnemingen moeten worden ontzenuwd, misleidende waarnemingen vastgesteld en gecontroleerd.