Invloed op de omgeving

Heitrillingen

Heitrillingen zijn bewegingen van de bodem of een gebouw als gevolg van een naburig heiwerk. Deze beweging is al snel voelbaar en kan in sommige gevallen hinderlijk zijn. Zo kunnen trillingen zorgen voor storing van trillingsgevoelige apparatuur of processen. In bijzondere gevallen van zware trillingen in combinatie met trillingsgevoelige gebouwen, kunnen trillingen schade veroorzaken aan gebouwen.

Trillingsvoorspelling

Voordat een heiwerk begint kan er een trillingsvoorspelling worden uitgevoerd. Op basis van ervaringen worden de optredende trillingsniveaus voorspeld. Tezamen met de SBR-beoordelingsrichtlijn kunnen indien nodig maatregelen ter beperking van de trillingen worden genomen.

Beoordelen trillingsniveaus

Tijdens de uitvoering van de heiwerkzaamheden kunnen trillingsmetingen worden uitgevoerd. Met behulp van een aantal sensoren, doorgaans versnellingsopnemers, op de meest kritische plaatsen gekoppeld aan een daarvoor speciaal ontwikkelde meetunit, worden de trillingsniveaus vastgelegd. De trillingen worden uitgedrukt in mm/s of in m/s2, dit zijn de meeste gebruikte grootheden in Nederland. Van deze trillingssnelheid wordt tevens de frequentie bepaald.

Door continu de gemeten trillingen te beoordelen kan in geval van overschrijding van de toelaatbare trillingen, het heiwerk worden gestopt en het heiprotocol worden bijgesteld.

Geen grenswaarden

Voor trillingen bestaan geen grenswaarden, ook niet in de NEN-normen. In Nederland zijn wel richtlijnen gegeven door de SBR (Stichting Bouw Research) voor trillingen deze zijn verdeeld in drie delen:
 A – schade aan gebouwen
 B – hinder voor personen in gebouwen
 C – storingen aan apparatuur
De gemeten trillingsniveaus dienen conform deze SBR-richtlijnen te worden beoordeeld.

SBR-richtlijn A geeft grenswaarden waaronder schade bijna zeker niet zal optreden. Pas bij aanzienlijke overschrijding is schade uit technisch perspectief waarschijnlijk. Zo kan het risico op schade aan gebouwen en gevoelige apparatuur alsmede hinder voor personen worden beoordeeld.

Voelen, hinder of schade

Dat een trilling voelbaar is wil niet per definitie zeggen dat dit schadelijk of hinderlijk is voor het gebouw en de mensen die erin zitten. Mensen zijn vele malen gevoeliger voor trillingen dan de grenswaarden voor gebouwen. 

Maar ook overschrijden van de grenswaarden leidt niet per definitie tot schade. In de huidige bouwpraktijk wordt over het algemeen aangehouden dat de grenswaarde niet mag worden overschreden. In dat geval is de kans op constructieve schade zeer gering. Enige architectonische schade kan echter niet worden uitgesloten. Praktisch gesproken kan dan worden gesteld dat de schade beperkt blijft tot ‘niet voorzienbare schade’.

Voordat aan constructieve onderdelen bouwschade ontstaat, is er eerst zogenaamde cosmetische schade, welke zichtbaar is als scheuren in stucwerk, tegelwerk en aansluitingen. 

Bij lichte trillingen in woningen voelen de omwonenden zich bedreigd en denken direct aan schade- en scheurvorming. Die vrees is vaak ongegrond. Met trillingsmetingen kan worden vastgesteld wat de werkelijke risico’s zijn.

Lees meer: Heitrillingen


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld