Kwaliteit en kwaliteitscontrole

Richtlijnen en normen

De BRL Betonnen Heipalen en KOMO-productcertificaat

De heipalen worden geleverd onder KOMO-productcertificaat geleverd. Door externe deskundigen van Kiwa worden bedrijven gecontroleerd of de producten voldoen aan de daar aan te stellen eisen. Zo verklaart het Kiwa:

 • Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 2352 “betonnen heipalen” d.d. 2008-12-01 inclusief wijzigingsblad d.d. 2012-11-08, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.
 • Het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde betonnen heipalen bij aflevering voldoen aan de in dit attest-met-product-certificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits de betonnen heipalen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit attest-met-productcertificaat.
 • Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, de betonnen heipalen in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring en het Besluit bodemkwaliteit.
 • Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en de website van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Certificering

Met het certificaat kan de fabrikant laten zien dat aan diverse eisen en normen is voldaan:

 • De betonnen heipalen voldoen aan de detailleringseisen van NEN-EN 1992-1-1
 • De betonnen heipalen worden vervaardigd conform NEN-EN 206-1 en NEN 8005, NEN 6722 en NEN-EN 12794 en voldoen aan de voorwaarden voor de berekening zoals gesteld in de NEN-EN 1992-1-1.
 • De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

Normen voor heipalen

Daarbij wordt verwezen naar de volgende normen die van toepassing zijn op de heipalen (voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 2352):

 • BRL 2352 Betonnen heipalen.
 • NEN-EN 206-1 Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.
 • NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor  gebouwen, november 2011.
 • NEN 6722 Voorschriften Beton. Uitvoering.
 • NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.
 • NEN-EN 12794 Vooraf vervaardigde betonproducten - Betonnen heipalen.
 • Het Bouwbesluit
 • AP04 Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
 • Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.
 • Regeling bodemkwaliteit Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247.