KOMO-beeldmerk

KOMO versus CE

CE is voor bouwproducten

CE-markering (label) heeft alleen betrekking op (bouw-)producten en bouwdelen. Voor bouwprocessen en diensten is er geen CE-markering. Bouwproducten en bouwdelen waarvoor een geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is, moeten in Nederland onder CE-label worden geleverd (/www.contactpuntbouwproducten.nl/cemarkeringonline  ). Er zijn echter ook bouwproducten en –delen waarvoor (nog) geen CE-markering noodzakelijk is. Het staat de leverancier of producent vrij onder het CE-label (technische) productprestaties te declareren die afwijken van het kwaliteitsniveau dat in Nederland gangbaar is. Leveranciers en producenten kunnen ook besluiten sommige productspecificatie helemaal niet te specificeren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker te controleren of de gevraagde specificaties daadwerkelijk worden geleverd.

Zonder verificatie

Daarnaast is bij CE-markering voor de meeste bouwproducten en bouwdelen de onafhankelijke externe verificatie beperkt. Soms volstaat zelfs een fabrikant-eigen verklaring zonder enige externe verificatie. Daardoor is de CE-markering niet te vergelijken met de zekerheid die KOMO-certificering kan bieden. 

Bodemkwaliteit niet geregeld

De toegevoegde waarde van CE-markering om de aansluiting op het Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit en Besluit bodemkwaliteit) aan te tonen is beperkt. Het Besluit bodemkwaliteit is bijvoorbeeld nog niet geregeld onder de CE-markering. Het Bouwbesluit stelt eisen aan het gebouw en soms aan het bouwdeel, terwijl onder het CE-label productinformatie wordt gegeven. De aansluiting op het Bouwbesluit ontbreekt bij CE-markering. KOMO-kwaliteitsverklaringen zorgen wel voor deze noodzakelijke overbrugging. KOMO-kwaliteitsverklaringen zijn door de Nederlandse overheid erkende kwaliteitsverklaringen. Toetsende overheden moeten deze altijd als voldoende bewijs accepteren. 

Met het CE-label mag het bouwproduct en/of bouwdeel op de Nederlandse markt worden gebracht. De toepasser (aannemer), de toezichthouder en/of de opdrachtgever zullen altijd moeten controleren of de geleverde specificaties overeenkomen met de in Nederland gewenste eisen en kwaliteitsniveaus. Zekerheid dat aan de Nederlandse eisen wordt voldaan is er dus niet. Met KOMO is die zekerheid er wel.

Producteigenschappen

Onder de CE-markering zijn alleen producteigenschappen geregeld die ergens in Europa wettelijk geregeld zijn. Dit bekent dat eisen die marktpartijen (aannemers, opdrachtgevers en consumenten) aan producten stellen niet geregeld zijn. Marktpartijen willen onder meer de zekerheid dat producten haaks, niet scheluw, kleurecht of duurzaam zijn. Zulke belangrijke private eisen worden wel geregeld in de KOMO-kwaliteitsverklaringen.  

Declaration of Performance (DoP)

De uitspraken in een KOMO attest-met-productcertificaat voor constructief beton mogen niet worden gebruikt ter onderbouwing van de CE markering op een bouwproduct waarop een Europese technische richtlijn van toepassing is. 

Om te verklaren dat een bouwproduct in overeenstemming is met de prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de productnorm, dient de leverancier/producent het product te voorzien van CE markering en een prestatieverklaring (DoP) op te stellen. 

Verschillen tussen KOMO en CE

CE markeringKOMO
Verplicht Europees handelsmerk met verplichte informatie over essentiële productkenmerken.
Privaat Keurmerk dat borgt dat het product in zijn toepassing aan alle relevante Nederlandse wet- en regelgeving voldoet (Bouwbesluit en Besluit bodemkwaliteit).
Heeft uitsluitend betrekking op de eisen in Annex ZA van de betreffende productnorm.
Borgt dat aan alle eisen in de productnorm is voldaan.
Erkende instantie controleert in ieder geval eenmaal per jaar of de producent volgens zijn FPC-systeem werkt. De erkende instantie voert hierbij zelf geen controles uit in de productie of aan het gereed product.
De geaccrediteerde certificatie-instelling (CI) voert vier tot zes keer per jaar een onaangekondigde controle uit. Hierbij controleert de CI het functioneren van de interne kwaliteitsbewaking van de producent. Daarnaast voert de CI metingen uit in de productie en aan het gereed product.
Een FPC-certificaat voor constructieve betonelementen is een systeemcertificaat vergelijkbaar met een ISO 9001 certificaat. 
Een KOMO attest-met-productcertificaat is zoals de naam al aangeeft een productcertificaat.
De producent verklaart dat het product aan de eisen in Annex ZA voldoet.
De CI verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het product aan de specificaties voldoet én geschikt is voor de omschreven toepassing.
De erkende instantie verklaart uitsluitend dat de producent werkt volgens een FPC-systeem.

In bovenstaande tabel de verschillen tussen KOMO en CE markering voor constructief beton op een rij.