Inheidiepte

Op het palenplan staat onder andere tot welk niveau de paalpunt moet worden geheid. Bij deze inheidiepte is het verwachte paaldraagvermogen bereikt. Bij een gegeven lengte van de paal is dan ook bekend op welke hoogte de paalkop moet blijven staan.

Uitvoering van heiwerken

Koppensnellen, op hoogte heien en opstorten

Inheidiepte

Op het palenplan staat onder andere tot welk niveau de paalpunt moet worden geheid. Bij deze inheidiepte is het verwachte paaldraagvermogen bereikt. Bij een gegeven lengte van de paal is dan ook bekend op welke hoogte de paalkop moet blijven staan.

Maaiveld

Meestal wordt de paalkop tot op maaiveld of bodemniveau van de bouwput geheid. In sommige gevallen is echter gewenst dat de paalkop op een bepaald niveau wordt afgeheid. Dat betekent dat de paalkoppen van een bouwwerk allemaal op hetzelfde niveau worden geheid. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer op de paalkoppen een prefab fundering wordt aangebracht.


ribbelpalen

Koppensnellen

In andere gevallen wordt de bovenkant van de paal verwijderd zodat de wapeningstaven beschikbaar komen om te worden opgenomen in de funderingsconstructie. Dit wordt ‘koppensnellen’ genoemd. De vrijgekomen staven worden opgenomen in de wapening van de bovenliggende funderingsconstructie. Zo wordt een monoliete verbinding van de heipaal en de funderingsconstructie verkregen. Het snellen van de paalkoppen moet op een verantwoorde en zorgvuldige wijze gebeuren. Het snellen met een hydraulische kraker verdient de voorkeur. Daarbij moet worden gelet op dat de hoofdwapening en kopwapening niet wezenlijk wordt beschadigd. Indien de palen niet hydraulisch worden gesneld, moeten maatregelen getroffen worden ter voorkoming van inscheuring van de palen als gevolg van het snellen. Dit kan door bijvoorbeeld een knelband toe te passen of eerst de werkvloer te storten en laten verharden.

Op hoogte heien

Met de komst van prefab funderingen is de noodzaak de paalkopwapening in de funderingsconstructie op te nemen komen te vervallen. Een zogenaamde koude verbinding, of een verbinding met aangestorte stekeinden, is toereikend. Het koppensnellen is overbodig geworden en de heier heit de palen ‘op hoogte’. Dat wil zeggen dat de heier het heien van de paal stopt wanneer de paalkop op het aangegeven niveau is aangekomen. Een nauwkeurigheid van 25 mm (bij een kalender 10) tot minder dan 10 mm (bij een kalender van 25) is mogelijk.

Opstorten

Als een paal dieper is weggeheid omwille van het draagvermogen, wordt de paal opgestort. De op te storten schacht heeft dan gewoonlijk dezelfde doorsnede als de paal. Als in een dergelijk geval de paalkop is gepeld wordt in de dan nog denkbeeldige schacht eenzelfde wapening als in de paal aangebracht. Vervolgens wordt de bekisting aangebracht. In sommige gevallen wordt er de voorkeur aan gegeven de paal te verlengen met een kolom van grotere afmetingen dan de paaldoorsnede. De gave paalkop wordt hierbij omsloten door een manchet. Het opstorten met behulp van manchetten heeft als voordeel dat veelal nauwelijks ontgravingen behoeven plaats te vinden die op hun beurt weer tot gevolg kunnen hebben dat de grondwaterstand moet worden verlaagd.