Koppensnellen, op hoogte heien en opstorten

Afhaken, koppensnellen en opstorten

De recente ontwikkelingen met betrekking tot heimaterieel en de toegenomen kennis en ervaring van de mensen in het heibedrijf, leiden, tezamen met hoogwaardig geotechnisch onderzoek en eventueel heisimulaties, ertoe dat palen in toenemende mate op de exacte diepte worden geheid.

Knelband

Om te voorkomen dat bij het koppensnellen de paal beneden het te snellen deel wordt beschadigd, wordt vaak een knelband toegepast. Voor het overige geschiedt het koppensnellen vaak nadat een werkvloer is aangebracht. Koppensnellen geschiedt bij voorkeur met behulp van een hydraulische kraker.

Voor de verbinding van de paal met de bovenliggende balk of poer wordt de paalkop over een zekere lengte ontpeld, dat wil zeggen dat het beton wordt verwijderd zodat de kopwapening vrij komt te liggen. De vrijgekomen wapeningsstaven worden vervolgens opgenomen door vervlechting met die van de bovenliggende constructie.

Koppen snellen 1​​​​​​​

Boucharderen

De paalwapening is doorgaans ruim voldoende om horizontale krachten, momenten en/of trekkrachten op te nemen. Bij poeren worden vaak bovendien ook gedeelten (ter grootte van de halve of hele doorsnede van een paal) van het onderliggende paallichaam in de constructie opgenomen. Die gedeelten worden dan gebouchardeerd voor zover de paalkoppen al niet fabrieksmatig zijn voorzien van ribbels. Boucharderen en ribbels dienen om de aanhechting van het beton van de paal met dat van de poer of constructie te optimaliseren.

ribbelpaal​​​​​​​

Opstorten

Als een paal dieper is weggeheid omwille van het draagvermogen, wordt de paal opgestort. De op te storten schacht heeft dan gewoonlijk dezelfde doorsnede als de paal. Als in een dergelijk geval de paalkop is gepeld wordt in de dan nog denkbeeldige schacht eenzelfde wapening als in de paal aangebracht. Vervolgens wordt de bekisting aangebracht. In sommige gevallen wordt er de voorkeur aan gegeven de paal te verlengen met een kolom van grotere afmetingen dan de paaldoorsnede. De gave paalkop wordt hierbij omsloten door een manchet. Het opstorten met behulp van manchetten heeft als voordeel dat veelal nauwelijks ontgravingen behoeven plaats te vinden die op hun beurt weer tot gevolg kunnen hebben dat de grondwaterstand moet worden verlaagd.