Massa

Betonnen gevels en daken hebben een dermate hoge massa dat ze nooit normatief kunnen zijn voor het vaststellen of aan de gestelde geluidsisolatie-eis is voldaan. Het zijn de overige onderdelen van de gevel of het dak, zoals ramen, deuren en ventilatieopeningen, die hiervoor bepalend zijn. 

Woningbouw

Geluid

Massa

Betonnen gevels en daken hebben een dermate hoge massa dat ze nooit normatief kunnen zijn voor het vaststellen of aan de gestelde geluidsisolatie-eis is voldaan. Het zijn de overige onderdelen van de gevel of het dak, zoals ramen, deuren en ventilatieopeningen, die hiervoor bepalend zijn. 

Geluidsisolatie

Om te voorkomen dat te veel geluiden van buiten de woning binnendringen, moeten volgens het Bouwbesluit buitengevels en daken qua geluidsisolatie aan bepaalde eisen voldoen. Vooral in gebieden met een hoog geluidsniveau, zoals bij verkeerswegen, vliegvelden en industrieterreinen, zijn goede geluidsisolerende eigenschappen van gevels en daken belangrijk voor het welzijn van de bewoners. In het algemeen geldt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een woning of gebouw tenminste gelijk moet zijn aan de geluidsbelasting - 35 dB(A), met een minimum van 20 dB(A). Daaraan voldoen de gebruikelijke prefab betonnen gevelconstructies. Hogere geluidsbelastingen (zoals auto-, trein- en vliegverkeer) vragen mogelijk een zwaardere geveluitvoering, waarbij ook de detaillering moet worden aangepast. Vooral de keuze van de glasconstructie en aangepaste ventilatieroosters en andere doorvoeren verdienen dan verdere aandacht. Als de massa van de buitengevel minimaal 250 kg/m2 is, is in ieder geval het betonnen gedeelte niet maatgevend.

Geluidwering tussen ruimten

Geluidseisen kunnen invloed hebben op de dikte van de bouwmuur, binnen- spouwblad en vloer. Ook de uitvoeringsvorm, zoals dubbele bouwmuren en wel of niet een zwevende dekvloer kunnen uit de eisen tevoorschijn komen. Met betrekking tot de geluidwering binnen gebouwen of woningen naast elkaar, zijn eisen gesteld aan de isolatie van zowel het luchtgeluid als het contactgeluid.

Luchtgeluid

Of aan de gestelde eis wordt voldaan, kan pas na realisatie van het bouwwerk worden gecontroleerd. Vooraf kan wel een inschatting worden gemaakt of een gebouw aan de gestelde geluidswerende eisen voldoet. Dit kan door de constructies te detailleren aan de hand van gegevens vermeld in de detailleringsregels van NPR 5070. Hierin worden onder andere de minimale massa's van constructieonderdelen, zoals wanden en vloeren, gegeven. Luchtgeluid ontstaat door een bron die lucht in trilling brengt. Voorbeelden van een dergelijke bron zijn: de stem, een muziekinstrument en een radio.

Contactgeluid

Contactgeluid ontstaat door fysiek contact. Een voorwerp kan bijvoorbeeld een bouwconstructie (wand of vloer) in trilling brengen. Deze kan op zijn beurt weer de lucht in trilling brengen. Voorbeelden van contactgeluidbronnen zijn: een boor, voetstappen, slaande deuren, kranen, liften et cetera. Bij contactgeluid fungeert de constructie als klankbord voor de brontrillingen. Of een constructie voldoet aan de gestelde geluidsisolerende eisen is afhankelijk van de toegepaste materialen, de afmetingen ervan en de onderlinge aansluitingen. De kwaliteit van de geluidsisolatie van een ruimte kan in een zogenoemde geluidsisolatie-index worden uitgedrukt. Dat kan pas gebeuren wanneer een bouwwerk gereed is. De hoogte van de index wordt bepaald door geluidsmetingen volgens de voorschriften van de NEN 5077. Met een apparaat wordt in een ruimte geluid geproduceerd, dat in een aangrenzende ruimte wordt opgevangen. Door het verschil tussen het uitgezonden geluid en het opgevangen geluid te meten, kan de waarde van de geluidsisolatie worden vastgesteld.


Bouwbesluit en geluid

Het Bouwbesluit geeft als minimale eis voor luchtgeluid en contactgeluid van Ilu;k en Ico 0 dB. De akoestische prestatie hangt niet af van één materiaal of detail. Het is de complete samenhang van de constructie-onderdelen en de toegepaste detaillering, en het ontwerp van de ruimte in de gemeten woningen, die per geval een prestatieniveau in zich heeft. Een goede of slechte uitvoering heeft mogelijkerwijs veel invloed op het eindresultaat.

Comfortklasse geluid

Mensen vinden geluidsoverlast hinderlijk. Daarom worden steeds hogere geluidseisen gesteld. Men noemt deze eisen comfort-klasse. Hiermee wordt bedoeld een van Ilu;k = + 5 dB en een Ico = +10 dB. Dit vertaalt zich naar massieve betonnen wanden van 280 mm dikte en het toepassen van zwevende dekvloeren. In de gestapelde bouw met kalkzand- steen bouwmuren geldt dan, dat er een dubbele bouwmuur van twee maal 214 mm benodigd is in combinatie met zwevende dekvloeren.

Verende aansluitingen

Voor de geluidswerende kwaliteit van een ankerloze spouwmuur is de massa van het spouwblad van belang, maar ook de mate waarin de beide spouwbladen van elkaar zijn losgekoppeld. De betonnen verdiepingsvloer bezit voldoende massa om aan de gestelde eis te voldoen. In een woongebouw bepaalt de massa van de woningscheidende wand in combinatie met de massa van de woningscheidende vloer de geluidswerende kwaliteit. Een hoger geluidswerend niveau kan worden bereikt door het toepassen van verende aansluitingen en zwevende dekvloeren.

Voorwaarden voor goede geluidsisolatie

  • Leidingdoorvoeringen van cv-installaties in scheidingswanden en vloeren moeten vakkundig worden gedicht
  • Omloopgeluid via luchtafvoersystemen moet worden voorkomen
  • Geen wandcontactdozen aan weerszijden van (woning)scheidende wanden aanbrengen die tegenover elkaar zitten
  • Geen open haarden met gemeenschappelijke afvoerkanalen toepassen
  • Bij woningscheidende vloeren alleen een parket- of tegelvloer aanbrengen wanneer deze als zwevende dekvloer is uitgevoerd
  • Gemeenschappelijke trappen moeten trillingsvrij worden opgelegd
  • De detaillering van de aansluiting van de gevel met de woningscheidende wand of vloer moet kritisch worden beschouwd, zodat omloopgeluid wordt vermeden