Woningwet

De eisen waaraan bouwwerken moeten voldoen, staan vermeld in de Woningwet van 1991. Onderdeel van de Woningwet is het Bouwbesluit, dat verwijst naar de Europese en Nederlandse constructieve normen. Hierin zijn de bouwtechnische eisen opgenomen waaraan bouwwerken of onderdelen daarvan moeten voldoen. Deze eisen zijn geformuleerd als zogenaamde prestatie-eisen. 

Woningbouw

Prestatie-eisen

Woningwet

De eisen waaraan bouwwerken moeten voldoen, staan vermeld in de Woningwet van 1991. Onderdeel van de Woningwet is het Bouwbesluit, dat verwijst naar de Europese en Nederlandse constructieve normen. Hierin zijn de bouwtechnische eisen opgenomen waaraan bouwwerken of onderdelen daarvan moeten voldoen. Deze eisen zijn geformuleerd als zogenaamde prestatie-eisen. 

Concrete termen

Voor elke prestatie-eis is in concrete termen het niveau van de prestatie aangegeven en de wijze waarop het prestatieniveau moet worden bepaald. De eisen zijn verdeeld in vier categorieën:
• veiligheid;
• gezondheid;
• sterkte bij brand en
• energiezuinigheid.
Ook zaken als constructie, vervorming, product- en proceskwaliteit, gebruikseisen en duurzaamheid komen hierbij aan bod. 


Lees verder: Gebruiksveiligheid

Lees verder: Sterkte bij brand

Lees verder: Geluid

Lees verder: Energiezuinigheid

Constructie-eisen

Of de constructie voldoet, kan worden berekend met de constructieve controleberekeningen. In het algemeen voldoen deze eisen volledig aan de gestelde verwachtingen. Aanvullende eisen worden alleen gesteld in speciefieke gevallen. Hierbij kan je denken aan eisen aan vloeren op het gebied van doorbuiging of brandwerendheid. Bijkomende doorbuiging is de mate van vervorming, die optreedt nadat de vloeren zijn gestort of gemonteerd. Op basis van artikelen uit de NEN 6702 zijn hierover eisen geformuleerd. Leveranciers van prefab systeemvloeren hebben om kwaliteitsredenen voor de woningbouw gekozen voor een maximale bijkomende doorbuigingsgrens van 0,002 maal de overspanning van de vloer. Dit is een betere prestatie-eis dan de eis uit het Bouwbesluit. Een constructeur/opdrachtgever kan altijd nog verdere aanvullende (private) eisen stellen. Dit vertaalt zich naar of meer wapening in een gekozen vloerdikte of een hogere vloerdikte.

Voor de minimaal geëiste brandwerendheid in minuten tegen bezwijken gelden artikelen uit het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid van een reductie van 30 minuten als de draagstructuur overwegend uit niet brandbaar materiaal bestaat. Maar soms wil een opdrachtgever dat een gebouw langer bestand is tegen brand. Dit kan worden bereikt door vloeren te maken met een aangepaste wapeningsligging en het toepassen van wat extra wapening.

Lees verder: Doorbuiging in eindstand

Lees verder: Vervorming

Veiligheid conform Bouwbesluit

Een bouwconstructie moet de krachten die erop uitgeoefend worden, kunnen weerstaan. Bovendien moet rekening worden gehouden met de benodigde veiligheid en de referentieperiode van het bouwwerk. De belastingen, de belastingcombinaties en de veiligheidsklasse staan in NEN 6702 genoemd. Voor woningen bedraagt de referentieperiode 50 jaar. Eengezinswoningen zijn ingedeeld in veiligheidsklasse 2 en woningen in een woongebouw in veiligheidsklasse 3. Dit betekent dat voor eengezinswoningen een lagere belastingfactor voor de veranderlijke belasting mag worden aangehouden. 

Lees verder: Bouwtechnische normen


© 2015/2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld