Prestatie-eisen

Bouwtechnische normen

NEN-norm

Het Bouwbesluit verwijst naar een NEN-norm (bouwtechnische norm) als het gaat om de methode waarmee wordt vastgesteld of aan de gestelde eis wordt voldaan. In deze NEN-normen is aangegeven hoe de prestaties uit het Bouwbesluit kunnen worden bepaald, bijvoorbeeld door een speciale reken- of meetmethode. Ook zijn in de NEN-normen uitgangspunten vastgelegd voor belastingen en materiaalgegevens, zoals sterkten van bouwmaterialen. Alle NEN-normen zijn aan de eisen van het Bouwbesluit aangepast. Ook zijn in de normen de nieuwste technieken en recente ontwikkelingen op het gebied van Europese regelgeving verwerkt.

​Om te bepalen of een bouwconstructie sterk genoeg is voor het weerstaan van bepaalde krachten moet voor betonconstructies de NEN 6720 (VBC) worden gehanteerd. Voor vloeren is een aantal specifieke bepalingen in NEN 6725 opgenomen. Bij de sterkteberekening moeten alle sterkteaspecten van een bouwwerk worden bekeken. Het bouwwerk moet als geheel (stabiliteit), maar ook op onderdelen, zoals wanden, vloeren, balkons en trappen, op sterkte worden berekend. Ook moeten de bevestiging en detaillering van de onderdelen worden uitgewerkt. In dit hoofdstuk worden de relevante prestatie-eisen voor geprefabriceerd beton vermeld en toegelicht. Uiteraard kan door het beknopt behandelen van deze materie niet de volledige en juridisch verfijnde formulering van het Bouwbesluit worden weergegeven. Hiervoor is het nodig het Bouwbesluit en de bijbehorende Ministeriële Richtlijnen te raadplegen. Eén van de detailleringseisen heeft betrekking op de dekking van de wapening. Om gedurende de levensduur van de betonconstructie eventuele aantasting van de wapening door corrosie te voorkomen zijn in NEN 6720 minimale dekkingen gegeven. Het zijn nominale waarden; dat wil zeggen dat de dekking op tekening overeen moet komen met deze waarden. De betondekking die na het storten wordt gemeten, mag maximaal 5 mm minder zijn dan de nominale waarde.