Slank, snel
en solide

Ontwikkelingen die voor u van belang zijn

Zo weet u altijd welke voor bouwen relevante ontwikkelingen er spelen. Geen economisch nieuws, maar wel alles over bouwen en wet- en regelgeving.

Ontwerpen

Ook dit is met prefab-delen geconstrueerdVoor u als ontwerper geeft prefab vaak goede mogelijkheden om zonder toenemende complexiteit extra kwaliteit aan uw projecten te geven. Met prefab-oplossingen weet u zeker dat het tijdig en binnen budget gerealiseerd kan worden.

 

 

 

Door vanaf het prilste ontwerp al na te denken over de mogelijkheden van prefab-oplossingen, voorkomt u dubbele kosten en blijken de mogelijkheden vaak verrassend.

 

Bouwmethode

Geluidsscherm (Romein Beton)

Vrijwel geen enkel GW'W/infra project kan worden gerealiseerd zonder (nieuwe) slimme oplossingen.

Oplossingen op het niveau van product, verwerking of ingegeven door bouwplaatsomstandigheden. 

De Nederlandse bouwkolom kenmerkt zich door haar innovatieve vermogen en de kracht om processen te optimaliseren. In een goed samenspel tussen opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en industriepartijen vinden we steeds efficiëntere oplossingen om goede en betaalbare projecten te realiseren. Opvallend vaak zijn deze innovaties gestoeld op voortschrijdende verbeteringen en nieuwe mogelijkheden door prefab-oplossingen.

 

Bij de voorbeeldprojecten kunt u hierover interessante informatie vinden.

Ontwerpen met prefab-bouwoplossingen wijkt nauwelijks af van die van traditionele bouwwijzes.

 

Wet- en regelgeving

Kosten van niet duurzaam gedrag zullen toenemen

Door maatregelen te treffen om directe milieubelasting te reduceren (minder materiaal, minder afval, minder energie) kan de concurrentiepositie worden verbeterd. Daarnaast loopt een bedrijf dat het milieu onnodig belast het risico van reputatieschade of gederfde 'reputatieopbrengsten'. Zeker nu de politieke en publieke opinie toenemend aandacht heeft voor milieuaspecten, worden misstappen of onzorgvuldigheden steeds kostbaarder.

 

Het ING Economisch Bureau heeft nauwkeurig het negatieve effect van milieuschade op het bedrijfsresultaat in kaart gebracht.

kosten van niet duurzaam gedrag zullen snel toenemen

 

ING stelt: " Duidelijk valt te zien dat de negatieve effecten van milieubelasting op het bedrijfsresultaat hoger liggen dan nu en tevens sneller toenemen naarmate het milieu meer wordt belast." 

 

Samengevat: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in toenemende mate bedrijfseconomisch interessant en niet alleen weggelegd voor een kleine groep idealisten. Duurzaam bouwen en ondernemen zorgt voor lagere directe kosten en minder kans op reputatieschade. Bovendien geeft het de beste kansen om risico's van extreme stijgingen van grond- en hulpstoffen af te dekken.

 

Onderzoek

“Met prefab kunnen architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd worden”.

 

Uit onderzoek van Arch-Vision blijkt dat inmiddels bijna driekwart van de Europese architecten vindt dat er tegenwoordig ook met prefab architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden.

Onder Nederlandse architecten is zelfs 86% hiervan overtuigd.

 

  • Meerderheid Europese architecten ziet toepassing prefab niet ten koste gaan van architectonische design
  • Merendeel architecten verwacht bovendien in de toekomst vaker prefab te gebruiken

 

Snel na de intrede van prefab erkenden architecten de operationele voordelen van deze bouwmethode. De beperking in keuzevrijheid was echter een destijds veel gehoord bezwaar. De toepassing van prefab zou vanwege de uniformiteit ten koste gaan van het architectonische design. Sindsdien zijn prefab elementen volop doorontwikkeld en blijkt uit de jongste meting dat het merendeel van de architecten heeft ervaren dat ook met prefab tegenwoordig architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden.

 

Nederland koploper
Om te achterhalen hoe architecten denken over het gebruik van prefab is hen de volgende stelling voorgelegd: "Ook met prefab kunnen tegenwoordig architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd worden."

Uit de resultaten blijkt dat 88% van de Nederlandse en 83% van de Spaanse architecten vindt dat ook met prefab architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden. Ook in Frankrijk (76%), Italië (69%), Duitsland (66%) en Engeland (64%) is een meerderheid van de architecten het (zeer) eens met de stelling.

Prefab biedt goede oplossingen

 

Gemiddeld 74% van de Europese architecten vindt in 2011 dat er met prefab tegenwoordig architectonische hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een stijging van maar liefst 10%. Vooral Duitse architecten zijn het afgelopen jaar overstag gegaan. In 2010 was nog slechts drie op de tien Duitse architecten het namelijk eens met de stelling.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Meer prefab verwacht
Een meerderheid van de Franse, Spaanse (beide 66%) en Nederlandse architecten (51%) verwacht daarnaast in de toekomst meer gebruik te zullen maken van prefab. Zij hebben deze verwachting vanwege een krimpende arbeidsmarkt.

Ook andere Europese architecten verwachten om dezelfde reden een toename in het gebruik van prefab. Prefabricage is een mogelijke oplossing voor het tekort aan voldoende en geschikte mankracht omdat dit, indien goed uitgevoerd, in letterlijke zin veel werk uit handen neemt.

Het aandeel architecten dat deze verwachting heeft, is ten opzichte van vorig jaar gestegen. Hieruit blijkt dat de verwachte toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt in deze landen een stimulerend effect heeft op het gebruik van prefab.

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld