Ontwerpvrijheid
hand in hand met kwaliteit

Ontwikkelingen die voor u van belang zijn

Zo weet u altijd welke voor ontwerpen en bouwen relevante ontwikkelingen er spelen. Geen economisch nieuws, maar wel alles over bouwen en wet- en regelgeving.

Ontwerpen

Preafab-beton ontwikkelt zich steeds verderOntwerpen met prefab-oplossingen zorgt voor een overzichtelijk proces.

Terwijl de eindkwaliteit optimaal geborgd is blijft de ontwerpvrijheid groot.

De doordachte details maken dat u hier geen omkijken meer naar heeft en

dus al uw aandacht aan de andere zo belangrijke zaken kunt geven. 

In toenemende mate worden woningen uit prefab-onderdelen opgetrokken.

 

 

 

Bouwmethode

Bouwen is cultuurgebonden. Er zijn landen waar men vrijwel alle bouwprojecten op een traditionele manier uitvoert.

Nederlanders kenmerken zich door hun innovatieve vermogen en hun kracht om processen te optimaliseren.

Wel duurzaam, niet flexibel

 

Bouwen doen we in Nederland doorgaans ‘slimmer’ dan in ons omringende landen. In samenspel tussen opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en industriepartijen vinden we steeds efficiëntere oplossingen om goede en betaalbare woningen te realiseren. Vrijwel zonder uitzondering zijn deze innovaties gestoeld op voortschrijdende verbeteringen door prefab-oplossingen.

 

 

Wet- en regelgeving

- Kosten van niet duurzaam gedrag zullen toenemen

Door maatregelen te treffen om directe milieubelasting te reduceren (minder materiaal, minder afval, minder energie) kan de concurrentiepositie worden verbeterd. Daarnaast loopt een bedrijf dat het milieu onnodig belast het risico van reputatieschade of gederfde 'reputatieopbrengsten'. Zeker nu de politieke en publieke opinie toenemend aandacht heeft voor milieuaspecten, worden misstappen of onzorgvuldigheden steeds kostbaarder.

 

Het ING Economisch Bureau heeft nauwkeurig het negatieve effect van milieuschade op het bedrijfsresultaat in kaart gebracht.

kosten van niet duurzaam gedrag zullen snel toenemen

 

ING stelt: " Duidelijk valt te zien dat de negatieve effecten van milieubelasting op het bedrijfsresultaat hoger liggen dan nu en tevens sneller toenemen naarmate het milieu meer wordt belast." 

 

Samengevat: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in toenemende mate bedrijfseconomisch interessant en niet alleen weggelegd voor een kleine groep idealisten. Duurzaam bouwen en ondernemen zorgt voor lagere directe kosten en minder kans op reputatieschade. Bovendien geeft het de beste kansen om risico's van extreme stijgingen van grond- en hulpstoffen af te dekken.

 

Kijkt u in dat kader ook eens bij  Betonkernactivering op deze site.

 

 

 

- Nieuwe normen voor energieprestatie gebouwen per 1 juli 2012

Het Nederlandse normalisatie-instituut NEN heeft op 15 april 2011 de nieuwe norm ‘Energieprestatie van gebouwen’ (NEN 7120) gepubliceerd. Deze norm, kortweg EPG genoemd, bevat de bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen. Ook heeft de NEN nog twee andere nieuwe normen gepubliceerd, die allebei samenhangen met de EPG. Dit zijn:

  • de energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) (NVN 7125);
  • de ventilatienorm (NEN 8088-1).
     

Met de nieuwe normen voldoet Nederland aan de eisen van de herziene Europese richtlijn Energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Ingangsdatum nieuwe normen
Vanaf 1 juli 2012 is het gebruik van deze normen verplicht voor nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Tot 1 juli 2012 gelden de bestaande energieprestatienormen voor woningen (NEN 5128) en utiliteitsgebouwen (NEN 2916).

Alleen voor nieuwbouw
De EPG geldt in eerste instantie alleen voor nieuwbouw. Op termijn zal de EPG ook gelden voor bestaande gebouwen. Vooralsnog blijven hiervoor de huidige ISSO-richtlijnen gelden.

Verschil EPG en EPC
De EPG is iets anders dan de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De norm EPG geeft de bepalingsmethode aan, de EPC geeft het niveau aan waaraan het gebouw minimaal moet voldoen. De EPC wordt berekend met de EPG.

 

 

Onderzoek

“Met prefab kunnen architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd worden”.

 

Uit onderzoek van Arch-Vision blijkt dat inmiddels bijna driekwart van de Europese architecten vindt dat er tegenwoordig ook met prefab architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden.

Onder Nederlandse architecten is zelfs 86% hiervan overtuigd.

 

  • Meerderheid Europese architecten ziet toepassing prefab niet ten koste gaan van architectonische design
  • Merendeel architecten verwacht bovendien in de toekomst vaker prefab te gebruiken

 

Snel na de intrede van prefab erkenden architecten de operationele voordelen van deze bouwmethode. De beperking in keuzevrijheid was echter een destijds veel gehoord bezwaar. De toepassing van prefab zou vanwege de uniformiteit ten koste gaan van het architectonische design. Sindsdien zijn prefab elementen volop doorontwikkeld en blijkt uit de jongste meting dat het merendeel van de architecten heeft ervaren dat ook met prefab tegenwoordig architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden.

 

Nederland koploper
Om te achterhalen hoe architecten denken over het gebruik van prefab is hen de volgende stelling voorgelegd: "Ook met prefab kunnen tegenwoordig architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd worden."

Uit de resultaten blijkt dat 88% van de Nederlandse en 83% van de Spaanse architecten vindt dat ook met prefab architectonisch hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden. Ook in Frankrijk (76%), Italië (69%), Duitsland (66%) en Engeland (64%) is een meerderheid van de architecten het (zeer) eens met de stelling.

Prefab biedt goede oplossingen

 

Gemiddeld 74% van de Europese architecten vindt in 2011 dat er met prefab tegenwoordig architectonische hoogstaande projecten gerealiseerd kunnen worden. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een stijging van maar liefst 10%. Vooral Duitse architecten zijn het afgelopen jaar overstag gegaan. In 2010 was nog slechts drie op de tien Duitse architecten het namelijk eens met de stelling.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Meer prefab verwacht
Een meerderheid van de Franse, Spaanse (beide 66%) en Nederlandse architecten (51%) verwacht daarnaast in de toekomst meer gebruik te zullen maken van prefab. Zij hebben deze verwachting vanwege een krimpende arbeidsmarkt.

Ook andere Europese architecten verwachten om dezelfde reden een toename in het gebruik van prefab. Prefabricage is een mogelijke oplossing voor het tekort aan voldoende en geschikte mankracht omdat dit, indien goed uitgevoerd, in letterlijke zin veel werk uit handen neemt.

Het aandeel architecten dat deze verwachting heeft, is ten opzichte van vorig jaar gestegen. Hieruit blijkt dat de verwachte toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt in deze landen een stimulerend effect heeft op het gebruik van prefab.

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld