Zo realiseer ik
een solide rendement

Ontwikkelingen die voor u van belang zijn

Zo weet u altijd welke voor bouwen relevante ontwikkelingen er spelen. Geen economisch nieuws, maar wel alles over bouwen en wet- en regelgeving.

Bouwmethode

Kantoor Arnhem in de ruwbouwfaseBouwen is cultuurgebonden. Er zijn landen waar men vrijwel alle bouwprojecten op een traditionele manier uitvoert.

Nederlanders kenmerken zich door hun innovatieve vermogen en hun kracht om processen te optimaliseren.

Bouwen doen we in Nederland doorgaans ‘slimmer’ dan in ons omringende landen. In samenspel tussen opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en industriepartijen vinden we steeds efficiëntere oplossingen om goede en betaalbare gebouwen te realiseren. Vrijwel zonder uitzondering zijn deze innovaties gestoeld op voortschrijdende verbeteringen door prefab-oplossingen.


Het is vooral prefab waarmee gebouwd wordt.


Wet- en regelgeving

Kosten van niet duurzaam gedrag zullen toenemen

Door maatregelen te treffen om directe milieubelasting te reduceren (minder materiaal, minder afval, minder energie) kan de concurrentiepositie worden verbeterd. Daarnaast loopt een bedrijf dat het milieu onnodig belast het risico van reputatieschade of gederfde 'reputatieopbrengsten'. Zeker nu de politieke en publieke opinie toenemend aandacht heeft voor milieuaspecten, worden misstappen of onzorgvuldigheden steeds kostbaarder.

 

Het ING Economisch Bureau heeft nauwkeurig het negatieve effect van milieuschade op het bedrijfsresultaat in kaart gebracht.

kosten van niet duurzaam gedrag zullen snel toenemen

 

ING stelt: " Duidelijk valt te zien dat de negatieve effecten van milieubelasting op het bedrijfsresultaat hoger liggen dan nu en tevens sneller toenemen naarmate het milieu meer wordt belast." 

 

Samengevat: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in toenemende mate bedrijfseconomisch interessant en niet alleen weggelegd voor een kleine groep idealisten. Duurzaam bouwen en ondernemen zorgt voor lagere directe kosten en minder kans op reputatieschade. Bovendien geeft het de beste kansen om risico's van extreme stijgingen van grond- en hulpstoffen af te dekken.

 

Kijkt u in dat kader ook eens bij  Betonkernactivering  op deze site.

 

Aangescherpte Energieprestatie-eisen utiliteitsbouw per 1 januari 2009

Voor alle gebruiksfuncties gelden met ingang van 1 januari 2009 scherpere energieprestatie-eisen, behalve voor sportfunctie en voor verwarmde logiesfunctie, niet gelegen in een logiesgebouw. Voor deze laatste twee gebruiksfuncties blijven de oude energieprestatie-eisen gelden.

Zie het overzicht.

Gebruiksfunctie

Huidige EPC

EPC per 1-1-2009

Bijeenkomstfunctie

2,2

2,0

Celfunctie

1,9

1,8

Gezondheidszorgfunctie niet klinisch

1,5

1,0

Gezondheidszorgfunctie klinisch

3,6

2,6

Kantoorfunctie

1,5

1,1

Verwarmde logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw 

1,4

1,4

Logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw

1,9

1,8

Onderwijsfunctie

1,4

1,3

Sportfunctie

1,8

1,8

Winkelfunctie

3,4

2,6

 Bron: VROM

 

Innovaties / productnieuws

In de utiliteitsbouw worden in toenemende mate gebouwen uit prefab-onderdelen opgetrokken.

Dit biedt kwalitatieve voordelen en kostenvoordelen.

Bij de voorbeeldprojecten kunt u hierover interessante informatie vinden.

 

Studie: Goede energieprestatie / locatie biedt meer rendement

Energiezuinige gebouwen (met een groen energielabel) scoren gemiddeld beter qua huurprijs dan niet-zuinige gebouwen.

 

 

Met verouderde kantoren loopt u toenemend risicoOnderzoek van Universiteit Maastricht en RSM Erasmus Universiteit wijst uit dat minder zuinige kantoren gemiddeld een 6,5% lagere huurprijs opbrengen dan zuinige kantoren. Wanneer gebouwen in de nabijheid van stations en andere voorzieningen zijn gelegen, heeft dat juist een positief effect op de huurprijs.

 

Kantoren met “niet-groene” energielabels (labelklassen D of lager) realiseren een huurprijs die ruim 6% lager ligt dan vergelijkbare gebouwen met een “groen” energielabel (label C of hoger).

 

 Dit blijkt uit een recente grootschalige studie uitgevoerd door dr. Nils Kok (Universiteit Maastricht) en dr. Maarten Jennen (Erasmus Universiteit) in opdracht van DTZ Zadelhoff en Agentschap NL.

Naast deze “discount” voor gebouwen uit minder zuinige labelklassen toont het onderzoek ook aan dat de nabijheid van een treinstation een significant effect op de huur heeft. Als de afstand tot het dichtstbijzijnde station met een kilometer toeneemt, resulteert dat in een huurprijsdaling van circa 13%.

© 2016/2017/2018 AB-FAB - Website ontwikkeling: Wurld