Risico's inschatten

Bij het funderingsontwerp gaat de constructeur uit van het geotechnisch advies van de geotechnisch adviseur. Deze is in staat om het bodemonderzoek te vertalen, risico’s in te schatten, en het draagvermogen van de heipalen te berekenen. Daarbij houden constructeur en adviseur rekening met alle gegevens: die van het bodemonderzoek, de constructiegegevens en de omgevingsfactoren.
Funderingsontwerp

Het palenplan

Risico's inschatten

Bij het funderingsontwerp gaat de constructeur uit van het geotechnisch advies van de geotechnisch adviseur. Deze is in staat om het bodemonderzoek te vertalen, risico’s in te schatten, en het draagvermogen van de heipalen te berekenen. Daarbij houden constructeur en adviseur rekening met alle gegevens: die van het bodemonderzoek, de constructiegegevens en de omgevingsfactoren.

Onderdeel van het ontwerprapport

Bij het funderingsontwerp gaat de constructeur uit van het geotechnisch advies van de geotechnisch adviseur. Deze is in staat om het bodemonderzoek te vertalen, risico’s in te schatten, en het draagvermogen van de heipalen te berekenen. Daarbij houden constructeur en adviseur rekening met alle gegevens: die van het bodemonderzoek, de constructiegegevens en de omgevingsfactoren. Zo heeft de constructeur de keuze tussen weinig zware palen, of veel lichte palen. Beide oplossingen zullen een betrouwbare fundering geven. De keuze tussen het een of het ander, of een tussenvorm, wordt dan bepaald door de kosten. Kosten van niet alleen de heipalen, maar van de funderingsconstructie als geheel. Funderingseconomie noemt men dat. De goedkoopste, of die met de beste prijs/kwaliteitsverhouding wordt verder uitgewerkt tot een funderingsplan: het palenplan.


Het palenplan is onderdeel van het zogenoemde ontwerprapport dat ten minste de volgende informatie bevat:

 • een geschematiseerde analyse van de grond op basis van het grondonderzoek. Daarin zijn gegevens omtrent de grondwaterstand opgenomen
 • een schema van het bouwwerk, inclusief eventuele bijzondere eisen en restricties (bijvoorbeeld door belendingen)
 • een motivering wat betreft de gekozen geotechnische categorie van de grond
 • een interpretatie van grondmechanische proeven en van de resultaten van eventuele proefbelastingen. Daarin zijn de rekenwaarden van grondparameters verdisconteerd
 • de rekenwaarden van de belastingen en vervormingen met inbegrip van negatieve kleef en horizontale gronddrukken
 • de grondmechanische ontwerpberekeningen voor de dimensionering van de paalfundering (paallengte, aantal en plaats van de palen, paalgroepen) alsmede toetsing van de uiterste grenstoestanden en bruikbaarheidsgrens toestanden (het palenplan dus)
 • aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering en de controle erop. Bijvoorbeeld het in te zetten materieel, plaatsingstoleranties, controle op paalpuntniveau, wijze van inbrengen, plaatsingsvolgorde, lengte oplanger, enzovoort


Het palenplan is het resultaat van het funderingsontwerp. Het palenplan is een tekening met daarop aangegeven de plaats, dimensies van de paal, en bijzonderheden per paal. De palenstaat is een soort samenvatting, een renvooi: een tabel met het aantal palen per soort, per schachtafmeting en per lengte. Zo hebben belanghebbenden snel overzicht over het aantal en type toe te passen heipalen

Invloeden van de omgeving op het ontwerp van de paalfundering 

Al bij het uitwerken van het funderingsontwerp moet de belending bij de beschouwingen betrokken worden. Allereerst betekent dit het verzamelen van relevante gegevens over de belendende fundering, zoals paaltype, paallocatie, inheidiepte en belasting. Daarnaast houdt dit voor de nieuwe fundering een aantal uitgangspunten in die zoveel als praktisch mogelijk is aangehouden moeten worden.


Uitgangspunten bij het heien met belendingen: 

 • de nieuwe palen worden aangebracht op maximale afstand van de bestaande palen. Bij een beperkte afstand tussen de bestaande en de nieuwe palen kan zich een aantal verschijnselen voordoen die leiden tot schade aan de bestaande fundering.
 • bij het doorheien van onsamendrukbare lagen zoals kleilagen kunnen de bestaande palen onderhevig zijn aan opheien
 • bij het doorheien van zandige lagen kan een neerwaarts gerichte wrijving op de bestaande palen optreden
 • tijdens de ontwikkeling van de belasting op de nieuwe palen kan de afgifte van wrijving langs de omtrek van deze palen (vergroting van de) negatieve kleef bij de oude palen veroorzaken
 • bij voorkeur worden de nieuwe palen niet dieper gefundeerd dan de bestaande. Als dit wel zou gebeuren, zouden de heitrillingen kunnen leiden tot verdichting van het zandpakket onder de bestaande fundering en daarmee tot zettingen van die fundering. Bovendien kunnen in zandige lagen met een relatief lage pakkingsdichtheid tijdens het heien wateroverspanningen geïntroduceerd worden, waardoor het draagvermogen van de bestaande palen tijdelijk gereduceerd wordt
 • ter beperking van de heitrillingen wordt bij voorkeur een paalontwerp uitgewerkt waarbij zwaar heiwerk vermeden wordt. Deze trillingen kunnen eveneens aanleiding zijn tot deformaties in de bestaande fundering

palenplan pag 61


palenplan

​​​​​​​Voorbeelden palenplan