Heipalen in soorten en maten

Milieuklassen heipalen

Welke milieuklassen zijn van toepassing op de heipalen, oftewel met welke aantastingen krijgen heipalen te maken? Betonconstructies hebben in veel gevallen niet zozeer te leiden van aantasting van het beton zelf, maar van aantasting van de in het beton aanwezige wapening. Het is dus de aantasting van de beschermende functie van het beton die dan een rol speelt en niet de aantasting van de sterkte of mechanische functie van het beton.

XC2

Heipalen hebben in verband met corrosie van de wapening het grote voordeel dat zij zich bijna permanent onder water bevinden. Transport van schadelijke stoffen, wat veelal gepaard gaat met vochtbewegingen, is hierdoor uitzonderlijk moeilijk. Daarnaast is voor de corrosie van de wapening zuurstof benodigd en dit is onder water gewoonweg niet beschikbaar. Dit alles komt tot uitdrukking in het feit dat voor heipalen gewoonlijk milieuklasse XC2 kan worden gehanteerd.

XC4

Mocht echter een gedeelte van de heipaal herhaaldelijk droog vallen, waardoor toch gemakkelijk zuurstof kan toetreden, dan is het zaak milieuklasse XC4 te specificeren in plaats van XC2.

XF3

Gewoonlijk kan hiermee worden volstaan. Echter in bepaalde omstandigheden kan het noodzakelijk zijn aanvullende milieuklassen te specificeren omdat een verhoogd risico bestaat dat het beton zelf ernstig aangetast wordt. Zo’n omstandigheid doet zich bijvoorbeeld voor als de heipaal herhaaldelijk blootgesteld wordt aan vorst. In dat geval bevriest het water dat zich in de poriën van het beton bevindt waardoor scheurvorming kan ontstaan. Door herhaaldelijk bevriezen van het water zullen de scheuren zich verder kunnen uitbreiden. Door het specificeren van milieuklasse XF3 kan de producent hiermee in de betonsamenstelling rekening houden.

XA1

Een andere omstandigheid is de aanwezigheid van voor het beton schadelijke stoffen in het grondwater. Met name de aanwezigheid van een hoge concentratie aan sulfaten kan zorgen voor aantasting. Zie bijgaand figuur waar een overzicht van sulfaatconcentraties in het Nederlands grondwater zoals vastgesteld bij de meetpunten van het RIVM is weergegeven.
Uit dit overzicht blijkt dat hoge sulfaatconcentraties slechts zeer sporadisch voorkomen in Nederland. Zelfs in deze gevallen kan veelal met XA1 worden volstaan.​​​​​​​Sulfaatconcentraties in het Nederlands grondwater zoals vastgesteld bij de meetpunten van het RIVM