Geohydrologisch bodemonderzoek

Kennis van de bodem, zijn opbouw en zijn fysische hoedanigheden moet, om tot degelijke berekeningen te komen, gepaard gaan met inzichten omtrent de ondergrondse waterhuishouding. Die is in algemene zin afhankelijk van atmosferische drukverschillen zodat standaardgegevens altijd een moment opname vertegenwoordigen.
Bodemonderzoek

Aanvullend bodemonderzoek

Geohydrologisch bodemonderzoek

Kennis van de bodem, zijn opbouw en zijn fysische hoedanigheden moet, om tot degelijke berekeningen te komen, gepaard gaan met inzichten omtrent de ondergrondse waterhuishouding. Die is in algemene zin afhankelijk van atmosferische drukverschillen zodat standaardgegevens altijd een moment opname vertegenwoordigen.

Isohypsen

De waterdoorlatendheid van de grond, zowel in horizontale als in verticale richting, speelt een rol evenals de aanwezigheid van oppervlaktewater in de onmiddellijke nabijheid van de bouwlocatie. Ook de helling van het terrein is van invloed. Niettemin vindt men punten waarop het grondwaterpeil hetzelfde is. Door deze punten te verbinden ontstaan: zogenaamde isohypsen, lijnen met eenzelfde grondwaterstand (zie hieronder).

Kaart met isohypsen

Isohypsen, lijnen met eenzelfde grondwaterstand

Kunstmatige verlaging grondwaterpeil

Eén en ander is van groot belang bij een kunstmatige verlaging van het grondwaterpeil. Die leidt tot een evenredige verhoging van de korrelspanning met als gevolg een aanzienlijk grotere heiweerstand. Onderstaand figuur geeft een duidelijk beeld van de toename van de conusweerstand bij bemaling.


Peilbuizen plaatsen

Om inzicht te verkrijgen in het gedrag van het grondwater bij onbemalen grondmassieven verdient het aanbeveling om peilbuizen te plaatsen. Daarbij wordt een filter geplaatst beneden verwachte slibrijke lagen om na te gaan of en zo ja, in hoeverre van gescheiden waterbeweging op verschillende niveaus sprake is. Zo lang mogelijk durende peilbuisregistratie op tenminste drie locaties op het bouwterrein maakt het mogelijk aldus wateroverspanning of wateronderspanning te herkennen. Spanningswater kan van invloed zijn op constructieve aspecten: de druk-en/of trekspanningen in palen worden door spanningswater mede bepaald.
Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren