Acht praktische heitips

Voorkom onnodige trillingen en geluid. Acht maatregelen helpen aantoonbaar:

Voorgraven, voorboren, voorspuiten 
Dit kan bijvoorbeeld door bij extreem harde bovenlagen 1 à 2 meter voor te graven. Door voor te spuiten of door voor te boren om de grond los te maken.

Goed onderhoud en goede smering
Zorg voor goed onderhoud en goede smering. Vervang verouderd materieel door nieuw gedempt materieel. En vervang rammelende onderdelen of zet ze vast.

Geluidsmantels
Scherm het heiblok af met een isolerende geluidsmantel. Ook dat helpt om het lawaai van het heiwerk flink te verlagen.

Stillere heiblokken
Gebruik waar mogelijk een geluiddempend hydraulisch blok. Dat levert al gauw een geluidsreductie op van meerdere decibellen.  

Geluiddempende mutsen
Gebruik bij het inbrengen van palen een geluiddempende adapter en muts. Daarmee beperkt men het vrijkomen van geluid bij de slag op de paal.

Aanpassen van de heitijden
Zorg dat niemand wakker ligt van heiwerk. Stem de heitijden af met de buurt of werk op tijden dat de meeste mensen aan het werk zijn. Dat scheelt veel overlast voor omwonenden.

Meer heien in kortere tijd
Soms vinden bewoners meer heiwerk in korte tijd prettiger dan minder palen per dag over een langere periode. Heien met meerdere stellingen is dé oplossing om de doorlooptijd te verkorten en levert bovendien bouwtijdwinst op.

Goed toezicht
Goed toezicht op het beperken van heihinder is cruciaal. We willen dat iedereen die kiest voor de gegarandeerde kwaliteit van prefab betonnen palen zich hard maakt voor zachter heien: de opdrachtgever, de hoofdaannemer en de heier.

Relevante artikelen

Heien kan best een tikje zachter

Acht praktische heitips

Voorkom onnodige trillingen en geluid. Acht maatregelen helpen aantoonbaar:

Voorgraven, voorboren, voorspuiten 
Dit kan bijvoorbeeld door bij extreem harde bovenlagen 1 à 2 meter voor te graven. Door voor te spuiten of door voor te boren om de grond los te maken.

Goed onderhoud en goede smering
Zorg voor goed onderhoud en goede smering. Vervang verouderd materieel door nieuw gedempt materieel. En vervang rammelende onderdelen of zet ze vast.

Geluidsmantels
Scherm het heiblok af met een isolerende geluidsmantel. Ook dat helpt om het lawaai van het heiwerk flink te verlagen.

Stillere heiblokken
Gebruik waar mogelijk een geluiddempend hydraulisch blok. Dat levert al gauw een geluidsreductie op van meerdere decibellen.  

Geluiddempende mutsen
Gebruik bij het inbrengen van palen een geluiddempende adapter en muts. Daarmee beperkt men het vrijkomen van geluid bij de slag op de paal.

Aanpassen van de heitijden
Zorg dat niemand wakker ligt van heiwerk. Stem de heitijden af met de buurt of werk op tijden dat de meeste mensen aan het werk zijn. Dat scheelt veel overlast voor omwonenden.

Meer heien in kortere tijd
Soms vinden bewoners meer heiwerk in korte tijd prettiger dan minder palen per dag over een langere periode. Heien met meerdere stellingen is dé oplossing om de doorlooptijd te verkorten en levert bovendien bouwtijdwinst op.

Goed toezicht
Goed toezicht op het beperken van heihinder is cruciaal. We willen dat iedereen die kiest voor de gegarandeerde kwaliteit van prefab betonnen palen zich hard maakt voor zachter heien: de opdrachtgever, de hoofdaannemer en de heier.

Kristalhelder

Het ‘wat’ en ‘waarom’ van prefab betonnen heipalen is kristalhelder: het ‘wat’ staat voor een kostenefficiënte methode van fundering. Het ‘waarom’ voor een manier van funderen die 100% zekerheid biedt over de eindkwaliteit. Het ‘hoe’ is dankzij de kennis van producenten en ervaring van funderingsbedrijven uitvoeringstechnisch goed doordacht. Echter, één aspect van het ‘hoe’ verdient meer aandacht: het geluid- en trillingsniveau kan en moet omlaag. Daarom is brancheverenging AB-FAB een informatieve campagne gestart. Heien kan namelijk gemakkelijk een tikje zachter.

Maatregelen 

Klaas Visser, voorzitter van het palenplatform: “Er zijn allerlei maartregelen in de markt beschikbaar om trilling- en geluidarm te heien. Lang niet iedereen is daarvan op de hoogte en brengt die maatregelen in de praktijk. Daarom geven we handige tips en adviezen om overlast, geluidshinder en trillingen tot een minimum te beperken. Dat moet ook, want terecht zijn de eisen omtrent hinderarm heien in stedelijke gebieden de laatste decennia toegenomen. Maar dat heeft een keerzijde: in plaats voor de juiste aanvullende maatregelen voor het aanbrengen van prefab betonnen heipalen te kiezen, opteert men ‘rücksichtlos’ voor alternatieven zoals in de grond gevormde palen. Wij zetten ons niet af tegen andere systemen, maar men holt in deze automatische keuze dan wel voorbij aan de bewezen kwaliteiten van prefab funderingspalen. Wil je een betrouwbare fundering, dan kies je voor prefab.”


Beeld campagne 'Tikje zachter' 

Meetbaar

Rob Hogendoorn, woordvoerder van het palenplatform, haakt in: “Bij prefab betonnen palen weet je wat je in de grond stopt. De palen zijn volgens berekeningen gedimensioneerd voor een bepaald project en conform (certificatie)normen geproduceerd. Ze worden volgens strakke richtlijnen geheid en daarna is de draagkracht te controleren. Elke paal is meetbaar. Er is 100% zekerheid over de beoogde kwaliteit van de fundering dankzij prefab betonpalen. Dat is een geweldig vertrekpunt. Het zou zonde zijn als je het kind met het badwater weggooit en om reden van geluidhinder zou overstappen op andere funderingsystemen en makkelijk voorbij gaat aan die gewaarborgde 100% zekerheid. Die moet je met andere systemen nog maar zien te bereiken. Overigens veroorzaken ook die geluid en trillingen. Geen enkel systeem is hinder- en trillingvrij.”

Vooroordelen wegnemen 

Het palenplatform vindt het jammer dat er zelfs vooroordelen jegens prefab palen zijn ontstaan als het om geluid en trilling gaat. Rob Hogendoorn: “In bestekken zie je soms automatisch verschijnen dat er vanwege geluid en trilling geen prefab palen mogen worden toegepast. Dat is te kort door de bocht, want er zijn methoden om stiller en trillingarm te heien. De funderingsbranche beschikt over die methoden. We hebben onderzocht hoe vaak deze methodes worden ingezet en dan blijkt dat dit  niet of nauwelijks wordt gedaan. Want het kost geld. Ik ben ervan overtuigd dat je maatschappelijk verantwoord kunt heien en tegelijkertijd nog steeds zeer kostenefficiënt kunt werken. Met als surplus de 100% zekerheid van een prefab paalfundering. We willen met de campagne dat drieluik van verantwoordelijkheid voor omgeving, kosten en kwaliteit benadrukken.”

Grote rol 

Er is een grote rol van de funderingsbranche weggelegd, vindt Klaas Visser: “Wij kunnen de methoden onder de aandacht brengen, maar de funderingsbedrijven moeten hun eigen slimme technieken en mogelijkheden inzetten. Ook al is er altijd de nodige tijd- en kostendruk. Zij beschikken over de specifieke vakkennis om moderner te heien. Er is veel aan geluid en trilling te doen; doe dat dan ook.” Rob Hogendoorn: “We hebben de funderingsbranche uitgenodigd om met de campagne mee te doen. Zij hebben echter bredere belangen, ook voor andere  paalsystemen. Dat kan ik mij voorstellen. Maar ik kan mij níet voorstellen dat het ook in hun belang is als efficiënte, betrouwbare systemen in binnensteden niet aan bod zouden mogen komen. Niemand zit te wachten op problemen bij de eindkwaliteit van funderingen.”

Schone taak 

Hogendoorn wil ook niets weten van onmogelijkheden die worden opgeworpen. Er wordt gewezen op de acht tips voor stiller heien, maar er zijn nog veel meer doeltreffende maatregelen. Hij geeft een voorbeeld: als men op enige afstand van de te heien palen een geultje graaft worden de trillingen onder de oppervlakte gestopt; lucht geleidt immers niet. Of men kan de eerste meter(s) voorboren, ook dit heeft meteen een positief effect op trillingen. Ook de heier met meerdere stellingen werken zodat de hinder in tijd en beleving wordt beperkt. Zo zijn er tal van maatregelen die heiers kunnen treffen. Klaas Visser: “Het kost geld, maar ook funderingsbedrijven gaan vandaag de dag mee in milieuverantwoord ondernemen. Ook zij moeten scoren op prestatieladders , omgevingsaandacht et cetera.” Sinds 1 april van jaar is met het nieuwe Bouwbesluit ook de arboregelgeving strenger: een geluidbelasting hoger dan 80 dB(A) is niet toegestaan. Rob Hogendoorn: “Er waren al geluidbeperkende regels, maar die werden onvoldoende nageleefd. Er ligt een schone taak voor bouw- en woningtoezichten en heitoezichten om hier op te letten. En belangrijker: we kunnen de juiste preventieve maatregelen nemen. Wij met z’n allen een tikje stiller te werk gaan.”

Geluidsmantel

Campagne

Met de campagne wil het palenplatform opdrachtgevers aanspreken om te vragen naar het toepassen van beschikbare maatregelen op het gebied van trilling- en geluidarm heien. En het wil de funderingbranche aanmoedigen de beschikbare methoden structureel in te zetten. De platformwoordvoerder wijst op een aantal ontwikkelingen die het initiatief een steuntje in de rug geven: “Het milieuverantwoord ondernemen heb ik aangehaald. Een andere ontwikkeling is lean bouwen. We willen op een slimme, efficiënte manier bouwen, zonder verspillingen en faalkosten. Dat pleit voor prefabriceren. Uitgekiende dimensioneren zonder onnodige overmaat, geconditioneerde productieomstandigheden, restmaterialen worden gerecycled, uitbenutte logistiek, compacte bouwplaatsen en snelle bouw in de stad, met minder overlast voor de omgeving. Als je een stedelijk appartementencomplex in luttele dagen kunt funderen en daarna snel kunt bouwen, levert dat een snelle doorlooptijd op en bespaar je op bouw-, rente- en exploitatiekosten. Als je daarbij open staat voor modern heien, gaat er een wereld voor je open.”

Heipaal met leus van de campagne 'Tikje zachter' 

Beste systeem 

Klaas Visser besluit: “Wij vinden het jammer dat er een negatieve discussie over prefab palen rond geluid en trilling is ontstaan. Die discussie in namelijk onnodig. We kunnen op een manier heien die verantwoord is, ook in stedelijk gebied. Met een topkwaliteit als resultaat. Ga met de opdrachtgever om tafel zitten en bespreek de mogelijkheden. Dan kunnen wij één van de meest geschikte funderingsystemen, zo niet het beste systeem, ook naar de toekomst toe beschikbaar houden voor stad en land.”   

Nadere informatie 

Dit artikel is gepubliceerd in het B:ton magazine, nr. 20 , juni 2012. Tekst: Paul Engels 

Cimple Aanmelden

AanmeldenMail wachtwoordAnnuleren