Voordelen

Een geprefabriceerde fundering heeft vele voordelen, zoals elke prefab constructie. Wat de prefabricage van de funderingsconstructie extra bijzonder maakt is dat de aanleg van een fundering vaak op de slappe ondergrond van de bouwput moet plaats vinden. Juist dan hebben weersinvloeden en kwaliteit van die bodem grote invloed op de doorlooptijd van een in het werk gestorte fundering. Prefabricage helpt daarbij de risico’s te beperken.

Prefab funderingen

Voordelen van geprefabriceerde fundering

Voordelen

Een geprefabriceerde fundering heeft vele voordelen, zoals elke prefab constructie. Wat de prefabricage van de funderingsconstructie extra bijzonder maakt is dat de aanleg van een fundering vaak op de slappe ondergrond van de bouwput moet plaats vinden. Juist dan hebben weersinvloeden en kwaliteit van die bodem grote invloed op de doorlooptijd van een in het werk gestorte fundering. Prefabricage helpt daarbij de risico’s te beperken.

Prefabricage leidt tot efficiënt bouwproces

In de bouw is een verschuiving merkbaar van het traditionele, ambachtelijk bouwen naar een meer systematisch, industrieel bouwen. Ook al vindt elke bouwer zijn of haar bouwproces uniek, het bouwproces is altijd hetzelfde. Bij prefabricage wordt al snel gedacht aan grote series woningen. Maar door de geavanceerde productiemethoden kan de prefab fundering ook zeer economisch zijn wanneer er kleine series woningen, of zelfs een enkele bungalow moet worden gebouwd.


​De prefab fundering past in een efficiënt bouwproces. Bouwbedrijven die streven naar standaardisatie, optimalisatie, kostenreductie en beheersing van het bouwproces, zullen al snel bij een aanbieder van prefab funderingen uitkomen. Het proces en de producten van een prefab fundering passen immers in de filosofie met bijbehorende voordelen van LEAN.

Maatvaste elementen 

Doordat de elementen op industriële wijze worden geproduceerd, zijn ze allemaal maatvast. Door de voorbereidende werkzaamheden van de fabrikant, gebaseerd op één tekening of BIM-model voor het uitzetten, de plaats van de heipalen en de fabricage van de prefab funderingselementen, passen de elementen altijd op elkaar. Bij het ontwerp van de funderingselementen wordt gebruik gemaakt van dezelfde basistekeningen waarop ook andere partijen hun bouwdelen prefabriceren. Denk daarbij niet alleen aan prefabricage van het casco, draagconstructie, gevelelementen en vloeren, maar ook aan de prefabricage van al het installatiewerk. De installateur kan ook de voordelen van prefabricage behalen wanneer ook de leidingen onder de begane grond vloer, doorvoer en aansluitingen van de meterkast en ook opvang van hemelwater worden geprefabriceerd. Zo breidt de prefabricage van de fundering zich verder uit over andere bouwdisciplines.

Weersonafhankelijk

Bouwactiviteiten zijn traditioneel zeer afhankelijk van het weer. Denk alleen maar aan de begrippen ´werkbare dagen´ en ‘vorstverlet’. De funderingselementen worden in de geconditioneerde fabriekshallen geproduceerd, waar het weer geen invloed heeft op de kwaliteit of productietijd. Het samenstellen van de afzonderlijke elementen, de montage, zijn beperkt tot enkele kortdurende handelingen, die niet of nauwelijks van het weer afhangen.

Duurzaam

Een van de voordelen van prefabricage is de hoge betonkwaliteit door de geconditioneerde, industriële wijze van produceren. Hoge betonkwaliteit, met een lage water-cement-factor leidt tot een dichte betonstructuur. Dit zorgt voor een lange levensduur en dus voor duurzaamheid. Binnen de prefabindustrie wordt gewerkt op basis van gesloten kringlopen. Dit maakt optimale procescontrole mogelijk en biedt belangrijke milieuvoordelen. Afhankelijk van het product kunnen zelfs materialen die zijn vrijgekomen bij sloopwerkzaamheden worden hergebruikt. Hierbij valt te denken aan vervanging van een deel van de toeslagstoffen door betonpuingranulaat.

Arbeidsomstandigheden

De meeste bouwactiviteiten worden bij een prefab constructie van de bouwplaats naar een fabriekshal verplaatst. Daarmee nemen de arbeidsomstandigheden van het werk ook toe. Op de bouwplaats blijven de werkzaamheden beperkt tot het samenstellen, de montage, van de afzonderlijke delen. Dit in tegenstelling tot een traditionele funderingsconstructie die in het werk gebouwd wordt; hierbij is de belasting van de bouwvakkers groot. Veel bukken levert een zware rugbelasting op, net als het ‘lopen’ in een doorgaans slecht begaanbare bouwput. 

Snelle bouwtijd

Met prefabricage worden veel werkzaamheden van de bouwplaats weggehaald en in het voortraject al voorbereid. Hierdoor zijn de werkzaamheden op de bouwplaats beperkt tot assemblage van de delen. Een zeer korte bouwtijd is het gevolg. Doordat het uitharden van het beton al in de fabriek plaats vindt, is de geprefabriceerde fundering gelijk belastbaar. Dat betekent dat aansluitend op de montage van de funderingselementen, bijvoorbeeld de vloer of gevel elementen kunnen worden geplaatst. En tijd is geld… Kortere bouwtijd betekent immers minder bouwplaatskosten, beperking van de overhead, enzovoort. Ook de voorbereidingstijd is over de jaren aanzienlijk afgenomen. Tegenwoordig is de tijd die verstrijkt tussen opdracht en montage van de elementen gereduceerd tot minder dan vier weken.

Kostenbesparing

Alle voordelen leiden uiteindelijk tot besparing van kosten. Een kubieke meter beton kost altijd (bijna) evenveel. Of dit nu in een fabriek wordt geproduceerd, of in het werk gestort. Wanneer alle kosten, van mallen, wapening, afstandhouders, beton, transport en arbeid bij elkaar worden genomen, zal een kubieke meter funderingsbalk in het werk gestort niet veel afwijken van een kubieke meter geprefabriceerde funderingsbalk. Kostenbesparingen worden bij de productie van prefab funderingen wel gerealiseerd door onder meer een efficiënter (geïndustrialiseerd) proces, reductie van de faalkosten, reductie van de lengte van de toe te passen funderingspalen, vereenvoudigde communicatie en administratie met slechts één partij voor de fundering en de kortere bouwtijd.