Fundering

De primaire functie van een fundering is het overdragen van de belasting van de bovenliggende constructie aan poeren of heipalen. Funderingen kunnen zowel in het werk worden gestort, als in prefab beton worden uitgevoerd. Prefab funderingsbalken kunnen ongeacht de keuze van het bouwsysteem worden toegepast op paalfunderingen.

Woningbouw

Opbouw woning en uitvoering

Fundering

De primaire functie van een fundering is het overdragen van de belasting van de bovenliggende constructie aan poeren of heipalen. Funderingen kunnen zowel in het werk worden gestort, als in prefab beton worden uitgevoerd. Prefab funderingsbalken kunnen ongeacht de keuze van het bouwsysteem worden toegepast op paalfunderingen.

Bouwfysica

Bij de detaillering van het funderingssysteem in combinatie met de toe te passen begane-grondvloer dient men de aspecten geluidwering en wering vocht van binnen (f-factor) in ogenschouw te nemen. Voor de oppervlaktetemperatuur is in veel gevallen de hoekaansluiting van begane-grondvloer, langsgevel en kopgevel het meest kritische punt. In het algemeen zal een grotere afstand tussen vloerpeil en de onderzijde van de spouwmuurisolatie gunstig zijn voor de te bereiken binnenoppervlakte-temperatuur. Voor de geluidwerendheid is de invloed van de woningscheidende wand doorgaans groter dan de begane-grondvloer. Bij zowel de ankerloze spouwmuren als bij de massieve bouwmuren is niet altijd een verdiepte spouw of aanleg nodig. Een verdiepte spouw kan worden gerealiseerd door een sponning in de funderingsbalk maar eveneens met een verlaagde balk + opmetseling. De beste resultaten worden bereikt indien wordt gekozen voor een ankerloze woningscheidende spouwmuur gecombineerd met een verdiepte spouw tot 500 mm onder de bovenzijde van de afgewerkte begane-grondvloer. Ook als de geïsoleerde begane-grondvloer rechtstreeks op de fundering wordt gelegd kunnen resultaten worden bereikt die voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In alle gevallen blijft vooral ook de zorgvuldigheid van de uitvoering van grote invloed op de te bereiken resultaten. In geval van een massieve woningscheidende bouwmuur wordt de betere geluidsisolatie bereikt bij het volledig ontkoppelen van begane-grondvloer en de bouwmuur. Indien wordt gekozen voor een massieve verbinding tussen wand en vloer kunnen de geisoleerde begane-grondvloeren ook onder de bouwmuur worden opgelegd mits de bouwhoogte beperkt blijft tot vier woonlagen teneinde ongewenste inklemmingsmomenten te voorkomen.

Uitvoering en montage

De funderingspalen worden tot ongeveer 4 cm onder de onderkant van de toekomstige fundering geheid. Het uitgraven van de bouwput gebeurt tot circa 4 cm onder de paalkoppen. In de paalkop wordt daarna een diep gat geboord. In het gat wordt een stekeind gelijmd. Het aangieten tot onderkant funderingsbalk gebeurt met behulp van een kartonnen manchet. Hier gebruikt men gewoonlijk een krimparme gietmortel voor. Krimparme gietmortel wordt ook voor het uitvullen gebruikt. Een uitvlaklaag van 5 mm dikte op de oplegging is voldoende, zodat een spanningsloze aansluiting tussen balk en paal wordt verkregen. Om te voorkomen dat de gietmortel wegvloeit, brengt men rondom elke paalkop compriband aan. De balken worden vervolgens gemonteerd, waarna de montage-openingen met een krimparme gietmortel wordt aangegoten.

Plaatsen funderingsbalken

Aangieten openingen in funderingsbalken

Spanningsloze aansluiting

Voor de bevestiging van prefab funderingsbalken worden zogenoemde 'aangietopeningen' in de balken gespaard. De onderlinge aansluiting (hoekoplossing, verlenging enz.) van de balken komt tot stand door een tandverbinding. Ook deze verbindingen worden met stek en gietmortel door aangietopeningen gefixeerd. De funderingspalen worden tot ongeveer 4 cm onder de onderkant van de toekomstige fundering geheid. (Variant voor het op niveau heien kan worden gevonden door het gewenste niveau te bereiken door het ‘koppensnellen’ van de funderingspalen en vervolgens door middel van een bekisting een kop op hoogte erop te storten.) In de paalkop wordt vervolgens een diep gat geboord waar een stekeind wordt ingelijmd. Na afdichting met een kartonnen manchet wordt de verbinding aangegoten met een krimparme mortel. Deze krimparme mortel wordt eveneens gebruikt voor een circa 5 mm dikke uitvlaklaag op de oplegging. Hiermede wordt een spanningsloze aansluiting van balk en paal bereikt. Na montage worden de aangietopeningen met de krimparme gietmortel aangegoten.​​​​​​​

Gesnelde heipaal